Công bố thông tin Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 của Công ty GILIMEX