Công bố thông tin thay đổi số lượng cố phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành