Công bố thông tin Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết của Công ty Gilimex