Công bố thông tin Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu GIL của Sở Giao dịch chứng khoán