Công bố thông tin quyết định số 36/2020/QĐ-HĐQT về việc Bổ nhiệm vị trí Giám đốc Công ty GILIMEX