Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty GILIMEX