Công bố thông tin Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính riêng Quý 1-2022