Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do Trung tâm lưu ký cấp thay đổi lần thứ 11