Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty GILIMEX