Công bố thông tin Công văn số 118/VSD – ĐK.NV của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam về việc điều chỉnh room của mã chứng khoán GIL