Công bố thông tin Công văn của UBCK chấp thuận phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 của Công ty GILIMEX