Công bố thông tin công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020