Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty Gilimex