Báo cáo vốn góp Chủ sở hữu đến ngày 16/07/2020 (đã kiểm toán)