Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau phát hành đến ngày 16/07/2020 (đã kiểm toán)