Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Công ty GILIMEX (Công ty mẹ)