Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2015 của Công ty GILIMEX