Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2014 của Công ty GILIMEX