Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2016 của Công ty GILIMEX