Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2015 của Công ty GILIMEX