Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3-2020 của Công ty GILIMEX