Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1-2021 của Công ty Gilimex