Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán của Công ty GILIMEX