Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán của Công ty GILIMEX