Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2019 của Công ty GILIMEX đã được kiểm toán