Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2015 của Công ty GILIMEX đã soát xét