Báo cáo tài chính giữa niên độ 2015 của Công ty GILIMEX (Công ty mẹ) đã soát xét