Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Ông Trần Thanh Tùng – Thành viên HĐQT