Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Ông Trần Nhân Quí Trát – Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ