Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT