Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Ông Lê Hùng – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty