Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu – Kế toán trưởng