Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Gilimex