Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu quỹ cho CBNV Công ty GILIMEX